height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=673140641199303&ev=PageView&noscript=1" /

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden en primeren op deze van de klant.

Door bevestiging van de prijsopgave, verklaart de Klant expliciet dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy policy en deze aanvaardt.

Prijsopgaves en orderbevestiging
De prijsopgave van CONNECTION BV wordt opgesteld op grond van het commercieel bezoek hetzij op de maatschappelijke zetel van de klant, de maatschappelijke etel van CONNECTON BV of komt tot stand door een zoomcall of gelijkaardige communicatievorm.

Alle eventuele prestatiegerichte afspraken moeten klaar en duidelijk in de orderbevestiging opgenomen en bevestigd worden.

Afwijkingen op deze prijsopgave die bij voorbereiding van de marketing of andere opdrachten aan het licht komen worden uitgevoerd door CONNECTION BV in regie waarbij deze als extra werk worden beschouwd.

Extra gevraagde werken of noodzakelijke extra werken
Connection BV voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Klant. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.

Prijzen
Onze prijsopgave is ondeelbaar. Als de klant slechts enkele posten uitkiest en niet de totaliteit van de prijsopgave dan behoudt CONNECTION BV zich het recht de prijs opnieuw aan te passen.

Extra werk: keuze digitale materialen
Wanneer de klant wenst af te wijken van de door CONNECTION BV in de prijsopgave voorgestelde website, publicatie, afbeeldingen en alles wat onze opdracht omvat om een goed resultaat te bekomen, dan dient deze wijziging aan de oorspronkelijke prijsopgave overeengekomen (al dan niet met tegenprijsopgave) en schriftelijk te worden bevestigd door de klant al dan niet per mail en op eigen risico onder voorbehoud van wijzigingen van de startdatum en/of voorziene uitvoeringstermijn.

Betalingsvoorwaarden
Bij elke opdracht dient de klant een voorschot van 50 % van het factuurbedrag te betalen. Bij oplevering van de volledige bestelling is de resterende 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

Uitvoeringstermijn
De prijsopgave kan een uitvoeringstermijn voorzien voor de opdracht. Deze wordt dan uitsluitend in de opdracht vermeld.

Indien de partijen toch zeer uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn overeenkomen, wordt deze termijn verlengd als de klant noodzakelijke informatie, documenten, beelden enz. niet tijdig kan bezorgen. Ook indien de klant de voorgestelde proeven niet tijdig aanvaardt of de oorspronkelijke bestelling wijzigt of bijkomende bestellingen plaatst.

De laattijdige start van de door ons uit te voeren opdracht wegens een van deze redenen geeft geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.

Eventuele aanpassingen van verbintenissen
Als enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Gewijzigde omstandigheden.
In geval van een onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of uitvoeringsmodaliteiten.

Hostingdiensten
Voor de hosting werkt Connection BV samen met een gespecialiseerde hostingpartner Easyhost. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in een Service Level Agreement of SLA van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op verzoek van de klant bezorgt Connection BV de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

Domeinnaam
Indien de klant een domeinnaam bestelt via Connection BV dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Connection BV staat als tussenpersoon in voor het beheer van de domeinnaam, voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Easyhost. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief of digitaal worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de verlenging van de domeinnaamregistratie.

Aansprakelijkheid
CONNECTION BV besteedt uitermate veel aandacht aan het schrijven en publiceren van informatie op haar website maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. CONNECTION BV aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan door toepassing, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De site van CONNECTION BV bevat backlinks naar ander websites. CONNECTION BV draagt geen verantwoordelijkheid of verplichting voor de informatie noch inhoud van websites die gelinkt zijn aan onze website. Een link naar een andere website is enkel voor het gemak van de gebruiker. Het surfen naar en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte sites is steeds op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om elke backlink van onze website op gelijk welk moment aan te passen of te verwijderen.

CONNECTION BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van CONNECTION BV zijn middelenverbintenissen. CONNECTION BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

CONNECTION BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. CONNECTION BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachtte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CONNECTION BV of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van CONNECTION BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval steeds beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, en dit naar keuze van CONNECTION BV. De totale aansprakelijkheid van CONNECTION BV zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CONNECTION BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Voor wat betreft diensten van derde-leveranciers, aanvaardt CONNECTION BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde-leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Intellectuele eigendom
De inhoud op website van CONNECTION BV, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, grafische illustraties, tekeningen, handelsnamen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Voor de gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van CONNECTION BV.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het visuele ontwerp en de teksten van de door CONNECTION BV gecreëerde websites blijven volledig in bezit van CONNECTION BV. Alsook eigendomsrechten op alle licenties die essentieel zijn voor de functionaliteit en het onderhoud van de website. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, software, ontwerp en unieke code.

Bij het stopzetten van de samenwerking, maar behoud van de website, dienen de gedeelde licenties individueel aangekocht te worden of moeten er door de gebruiker andere oplossingen voorzien worden.

De teksten mogen in geen geval zonder toestemming op een nieuwe of andere website die niet door Connection BV gebouwd is, gebruikt worden.

Indien de website beeldmateriaal bevat die niet door de klant werd aangeleverd, maar door CONNECTION BV werd besteld op een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op dit beeldmateriaal verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden die gestipuleerd zijn op de website van deze online beelddatabank. In het algemeen zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. CONNECTION BV verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze fot’s en illustraties.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door CONNECTION BV gepersonaliseerde online marketing adviezen worden overgedragen aan de klant.

Informatieplicht en vertrouwelijkheid
Zowel de Klant als CONNECTION BV gaan vertrouwelijk om met alle informatie die zij in het kader van een opdracht ontvangen. De bedrijfsgeheimen of enige confidentiële informatie mogen niet worden prijsgegeven aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht, ook niet na beëindiging van de overeenkomst. De Klant mag onder meer de werkwijze en documenten van CONNECTION BV niet met derden delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring.

Ontbinden van de aanneming
De annulatie van een orderbevestiging door de klant is mogelijk zolang CONNECTION BV haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

Aanvaarding werk
Voorafgaandelijk aan de publicatie vraagt CONNECTION BV de goedkeuring van de klant. Dat moment staat gelijk met de onherroepelijke aanvaarding van de door CONNECTION BV geleverde werken.

Betaling en facturatie
Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar en is er ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van €250.

Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door CONNECTION BV. CONNECTION BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.

Wanneer CONNECTION BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan CONNECTION BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de klant dit schriftelijk te melden.

GDPR
CONNECTION BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde prijsopgave en/of een bestelling. Op vraag van de klant kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop de CONNECTION BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk of het vredegerecht van Waregem.

Opgemaakt door EHBA.

error: Deze inhoud is beschermd

Pin It on Pinterest